Handfast pedagog

Carl O Finemans beskrivs i SBL som en pedagog vilken styrdes av filosofiska grundsatser där:

” »Denna fria vilja skall läras utöva det goda och rätta. Skolans främsta syfte är att nå detta mål. Därjämte skall den vara en lykta vid sökandet efter religionens helgande kraft.» Ordning och arbete var hjälpmedel att nå detta syfte. »Att ständigt erinra eleven om de krav, som rättigheter och skyldigheter ställa på honom, tjänar likaledes samma mål. Till erforderlig ordning bidrar rummets logiskt uttänkta inredning och materiel. Samma ändamål tjänar ett strängt iakttagande av övningarnas serier och alla rörelsers taktmässiga verkställande» (Aquilonius). Mekaniseringen i metoden ansågs inte vara av ondo, om man blott ständigt hade undervisningens mål i sikte.”

I tjänsteutövning som lärare verkar prästen ha ”sporrat” sina elever till den fria viljan att utöva det goda och rätta genom mycket handfasta tillrättvisningar.

Ur Gamla Stockholm, Lundin, Strindberg, (1882) s.337.