Notis: När lärarinnan fick rätt

Skolaga hade en lärarinna i Gäfle tilldelat en gosse för visadt uppenbart trots. På angifvelse af gossens moder hade stadsfiskalen instämt lärarinnan inför rådhusrätten under påstående, att hon genom att slå gossen vid högra örat öfvat sådant våld, hvaraf kroppsskada kunnat uppstå. Läkareintyg visade, att gossen fått sin högra trumhinna skadad. Svaranden bestred kärandens påstående. Hon erkände, att hon med flata handen slagit gossen i hufvudet och tagit honom i vänstra örat, samt förmodade, att gossen under lek och bråk med kamraterna kunnat tillfogas den nämda skadan. I afkunnadt utslag har rådhusrätten förklarat lärarinnan hafva varit i sin lagliga rätt att tilldela gossen agan, och då icke mot hennes bestridande blifvit ådagalagdt, att hon verkställt agan på sådant sätt, att gossens hörsel däraf minskats eller större skada följt, blef hon i målet frikänd. Lärarinnans ersättningsanspråk blefvo emellertid ogillade.

ur Svensk läraretidning, nr 49, (519), 9 december 1891.

Svensk läraretidning