Till agans försvar

Image

… huru orättvis är ej den klagan, oförnuftiga och klemande föräldrar upphäfva mot all skolaga! Blefve det blott tillräckligt agadt i hemmen, komme hvarje barn verkligt renhjertadt till skolan, utan att medföra några odygder och ej lärde andra eller af andra lärde sådana, då vore visserligen all aga lika obehöflig som skadlig, men då agan i många af våra dagars hem är nästan ingen, då ungdomen från spädaste år der får vänja sig att följa sin egen vilja och ringakta de äldres, då är agan i skolan lika behöflig som nyttig.

ur Svenska Familj-Journalen, (505), Band 21, årgång 1882

Svenska Familj-Journalen