Om vikten av individualisering

Om skolaga diskuterades vid Ö. Dals skol-förenings årsmöte den 30 juli, hvarvid gjordes det uttalandet, att grundprincipen i all uppfostran bör vara kärlek, att, då mildare medel äro otillräckliga eller uppenbart trots visas kroppslig aga måste såsom ett yttersta medel tillgripas, att hon bör lämpas efter barnens individualitet och förseelsens beskaffenhet samt ske i enrum, om det så finnes lämpligt, och efter skoldagens slut, samt att lärare och myndigheter böra söka komma i förtroende och godt samförstånd sinsemellan äfvensom med barnens föräldrar.

ur Svensk läraretidning, nr 33, (471), 12 augusti 1896.

Svensk läraretidning