Handplagg

Disciplinen uppehölls vanligen genom handplagg med ett ris, som alltid fanns till hands i klassen. Läraren tog då med sin vänstra hand om pojkens handled och förde riset med den högra. Men så kunde hända, att pojken hastigt sköt fram sin hand, så att riset träffade lärarens. En enda gång skulle jag ha handplagg. Jag hade dabbat mig i katekesen, då jag skulle läsa upp det språket: »Om hedningarne, som icke hava lagen» etc. Straffet blev, att jag fick gå i skamvrån. När läraren vände ryggen, gjorde jag grimaser, så att de andra pojkarna skrattade. Läraren frågade, varför de skrattade, och när han fick till svar, att »Palle stjäbbedes», så vart han naturligtvis ond. Jag skulle ha handplagg. Kustos fick taga fram riset. Men då var det så torkat och skört, att magistern i förargelsen kastade bort det, och jag fick gå tillbaka i skamvrån. Sålunda kom jag igenom apologistskolan utan att en enda gång ha fått smaka riset.

ur Paul Peter Waldenström, Paul Peter Waldenströms minnesanteckningar 1838-1875, Svenska Missionsförbundets förlag, Stockholm, 1928, s. 42 f.

Paul Peter Waldenströms minnesanteckningar 1838-1875