Om vikten av fingertoppskänsla

Till frågan, huruvida kroppslig bestraffning bör förekomma eller icke, skall här endast sägas, att inte hvem som hälst är i stånd att med gagn utdela kroppsaga, samt att de, som verkligen därtill äga betingelser, nästan aldrig torde komma i behof af dess användning. Men, hvad sorts bestraffning det är, måste den likaväl som hemmets vara ganska diskretionär, d. v. s. regleras efter förefallande omständigheter, efter personer som efter saker, och inom mycket vid latitud. Här om någonsin bör straffets korrektiva uppgift väsentligen undantränga dess affliktiva, men därför skola ock straffsatserna variera efter hvarje falls beskaffenhet och den speciella delinkventens kända sinnesart. Om en erfaren lärare ser, att en okynnig pojke kan kureras med ett kok stryk på stående fot, så handlar han alldeles oriktigt genom att hänskjuta saken till långdragen procedur inför rektor och kollegium. Men lika säkert är, att enligt läroverks författningarna begår han en förseelse genom att på så sätt följa sin sunda uppfostrareinstinkt.

ur ”Skolbyråkratism” under avdelningen ”Dagens frågor” i Svensk Tidskrift, andra årgången, s. 466

Svensk Tidskrift