Agan vid läroverken

Gällande stadga för rikets allmänna läroverk bestämmer i § 49 följande:

1. Vid hvarje af lärjunge begången mindre förseelse söke lärare först att genom tilltal och varning rätta den felande.

2. Vid fortsatt felaktighet må nedflyttning under medlärjungar, utvisning från lärorummet eller annan af rektor godkänd, därmed jämförlig art af bestraffning användas. Sådan bestraffning äger hvarje lärare att omedelbart ålägga och verkställa men bör om åtgärden lämna vederbörande klassföreståndare underrättelse.

3. Har lärjunge gjort sig skyldig till någon svårare förseelse eller genom fortfarande okynne och själfsvåld visat ofvannämda straff vara utan åsyftad verkan, skall förhållandet anmälas hos rektor, hvilken äger att bestämma en till framkallande af den felandes ånger och blygsel lämplig näpst. Tillhör den felande någon af läroverkets fem nedre klasser, må rektor därjämte, om han med afseende på öfriga omständigheter pröfvar sådant lämpligt, kunna förklara honom för viss tid, som rektor bestämmer, vara underkastad kroppslig aga, hvilken i händelse af ny förseelse honom tilldelas.

citerad i Svensk läraretidning, nr 26, (310), 28 juni 1893.

Svensk läraretidning