Ett agamål från 1899

Alldenstund af handlingarna i målet inhämtas, att vid omstämda tillfälle den 7 oktober sistlidet år kärandens son Ax. Hj. Schreiber under lektion i engelska språket blifvit af svaranden i dennes egenskap af lärare i klassen 61 L. B. vid härvarande allmänna läroverk tillsagd att öfversätta till svenska språket en mening af dagens läxa, men att, då Schreiber felaktigt fullgjort detta, svaranden kallat fram honom till katedern och där under uppmaning till Schreiber att bättre lära sig sina läxor, fattat och ryckt denne i ena örat och därefter, då Schreiber sökt urskulda sig, tilldelat Schreiber en örfil, samt
att då Schreiber omedelbart härpå, utan att förut afvakta svarandens tillsägelse, aflägsnat sig från katedern för att intaga sin plats, svaranden i anledning häraf stigit upp och skyndat efter Schreiber, som han fattat i nacken och sedan, då Schreiber lämnat ett trotsigt svar på svarandens förnyade uppmaning att vinnlägga sig om större flit, gifvit honom ytterligare två örfilar; för den skull och emedan svaranden ej visat, att han ägt laglig rättighet att, på sätt som skett, tilldela ynglingen Ax. Hj. Schreiber den honom sålunda öfvergångna bestraffningen, hvartill svaranden i sin egenskap af rektor och på grund af Schreiber vid nämda tillfälle visade trotsiga uppförande ansett sig befogad, men käranden ej styrkt, att omförmälda bestraffning varit af svårare beskaffenhet, ännu mindre medfört sådan kroppsskada beträffande ynglingen Schreibers hörsel, som i 14 kap. 12 § strafflagen afses, pröfvar rådhusrätten, på grund häraf och af hvad för öfrigt i målet förekommit, rättvist att, med stöd af 14 kap. 13 § strafflagen, döma svaranden att för hvad han sålunda i omstämda hänseende låtit komma sig till last, böta 30 kronor, som tillfalla kronan; hvarjämte rådhusrätten, som ej kan bifalla svarandens under målets handläggning framställda yrkande om ansvar å käranden för falsk angifvelse enligt 16 kap. l § strafflagen, förpliktar svaranden att ersätta käranden hans kostnader i målet, utom beträffande rättegångstillfället den 7 sistlidna september och vittneslönerna till de vid rättegångstillfället den 24 nästlidna augusti afbörda vittnena, i följd hvaraf svaranden skall till käranden utgifva rättegångskostnad med skäliga ansedda 300 kronor.

ur Svensk läraretidning, nr 42, (689), 18 oktober 1899.

Svensk läraretidning