Om bestraffning gymnasister emellan

7/4 1845.
1. Föreslogs af Ordf., att tvånget för underåringarna att gå i kyrkan hvarje Söndag skulle upphöra. Tankarne voro delade, hvarföre votering uppskjöts.
2 . Föreslogs d.s. att Oxkalaset borde afskaffas. Uppskjöts. likaledes.
3. Klagomål anmäldes af A n d r. L a r s s o n öfver Underåringen
S t å l s t r ö m, i anledning af dennes mot honom visade sturskhet och näsvishet. Enhälligt och utan votering beslöts, att Tit. Stålström skulle afstraffas med stryk. Domens verkställande uppskjöts doch i anseende till delinqventens opasslighet,
[Han hade varnats 28/2.]

8/4 1845. 1. Sedan P. Wallm o blifvit utsedd till exekutor, inkallades Tit. Stålström jemte öfriga underåringar, och afstraffades med fyra rapp akterut.

ur Protokoller från djäknekåren vid Carlstads Gymnasium i Bror Rudolf Hall (red.), Gammaldags penalism vid läroverken: primärkällor och skildringar, Lund 1932, s.78