Skolaga och tryckfrihetsåtal

I Johannis folkskola i Stockholm blef den 20 oktober en 8 ½ år gammal gosse för skolkning och osanning lindrigt agad af sin lärarinna med 4-5 slag af ett ris. Olyckan ville, att gossen ett par dagar senare blef sjuk och afled den 24 i samma månad.

Ehuru barnet under mellandagarna varit i skolan och deltagit i leken samt ej ens för sina föräldrar omtalat agan, och dessa ej kunde upptäcka ringaste spår af aga å barnets kropp, då detta nedlades i kistan, började beställsamma ryktessmeder tissla och tassla om att dödsfallet skulle varit en följd af agan. Tidningar af skilda färger, särskildt Stockholms-Tidningen och Socialdemokraten, sökte genom lugna och sakliga redogörelser för tilldragelsens verkliga innebörd bringa ryktena till tystnad, och sedan det upplysts, att läkarens dödsattest som dödsorsak angifvit kronisk njurinflammation i förening med blodförgiftning i urinen, antog man, att ryktet skulle själf dö.

Emellertid har den 11 d:s en brefskrifvare uti Södermanlands Dagblad under rubriken »Lifvet för en papperslapp» fått in en artikel, däri lärarinnan skildras i de mörkaste färger, och i det ifrågavarande skolagemåletindrages »förste läraren d:r T.». Han påstås i artikeln hafva slagit gossen, så att denne blef nållös och var död, då modern kom hem efter att hafva sökt läkare. I artikeln antyddes också, att föräldrarna af »barndödaren» fått 200 kronor för att hålla munnen.

Förste läraren i Jakobs och Johannis församlings folkskola, fil. kand. C. A. Thun, har med anledning af denna artikel, som han finner för sig i hög grad kränkande, uttagit stämning å tidningens ansvarige utgifvare S. A. Vernell med yrkande dels af laga ansvar å Vernell, dels konfiskation af tidningsnumret, dels ock att V. måtte kännas skyldig att utgifva skadestånd och rättegångskostnadsersättning.

Önskvärdt vore, att utspridare af så samvetslöst lögnaktiga framställningar som ifrågavarande ej måtte genom falska undanflykter kunna slingra sig från den eftertryckliga näpst, de så väl förtjänade.

ur Svensk Läraretidning, 18:e årg. 1899, s. 870

1 tanke på “Skolaga och tryckfrihetsåtal

  1. Fälld af juryn blef i måndags i Eskilstuna den i Södermanlands Dagblad intagna artikel, som. vi i fjorårets sista nummer omtalade under rubriken »Skolaga och tryckfrihetsåtal». Förste läraren, fil. kand. ’C. A. Thun i Stockholm uttog, som då nämdes, stämning å tidningens ansvarige utgifvare S. A. Vernell, som i går dömdes till 1 månads fängelse, att utgifva 1,000 kr. i skadestånd och i rättegångskostnader 257 kronor.

    Svensk Läraretidning, 19:e årg. 1900, s. 181
    http://runeberg.org/svlartid/1900/0185.html

Kommentarer är stängda.