Straffinstruktion för St Clara Församlings skola för fattiga flickor

Instruktionens bestämmelser rörande straff lyda sålunda: ”Skolans arbete börja kl. 10, de som komma för sent hafva brutit mot Skolordningen och måste straffas. De som komma ¼ timme för sent, qvarstadna att fortsätta arbetet till kl. ½1. De som komma ½11, stadna vid dörren att se de andra arbeta till kl. slår 11., deras namn sättas på lättingstaflan och de återvända hem. De som pratar med sina Camrater, de som leka eller äro lata varnas först af Class Monitör, som sätter ett anmärkningstecken vid deras namn. Om förbrytelsen ändå  fortfar, vänder Class Mon. sin tafla mot Gen. Mon., som då nämner Classens nummer och slår hårdt ihop sina händer. Är förbrytelsen lättja, bindes straffkragen omkring förbryterskans hals, vill den felande ej bättra sig, nämner Gen. Mon. efter ½ timmas förlopp hennes namn ljudeligen, uppskrifver det på lätting taflan, och Lärarinnan låter henne qvarstadna ½ timma, sedan de andra slutat. Flickor, som äro smutsiga, tvätta ansigte och händer i Skolans närvaro, men prydes med ett rödt ylleband om hufvudet.

Ur: Hjalmar Berg, St Clara församlings skola för fattiga flickor, 1813-1861, (Stockholm, 1933)