Piskrätten och timor Dei

Piskrätten (jus virgarum) var under medeltiden ett skolans palladium, och dess välde omslöt icke blott lärjungarne utan äfven underlärarne, ty äfven de fingo stryk, om skolmästaren (summus magister) vid den sedvanliga lördagsreptitionen funnit att de ej såsom sig bort skött sitt kall under veckan.

Det kända bibelspråket: ”Gudsfruktan är vishetens begynnelse” lydde på skolans språk så: ”Fruktan är vishetens begynnelse”. Skräck och bäfvan ansågos i dessa råa tider vara enda medlet att vinna lydnad så inom som utom skolan, och lärjungarne skulle icke då, såsom man nu funnit lämpligast, lockas till lärdom, dygd och goda seder; de skulle med hugg och slag drifvas dertill.

G. Djurklu, ”Skolsånger och skolstryk i forna dagar”, månadsskriften NU, årgång I.