Skoltukten och tidsandan i Hernösands stift

…Vid några tillfällen har ock klagats, att dissenters (baptisters) söndagskolor, der allt anlagdt på en för barnen lockande frihet, förstört skoltukten äfven i hvardagsskolan. I folkskolorna är förhållandet på det hela bättre; dock har en folkskolelärare (gammal) måst draga sig tillbaka från tjenstgöring hufvudsakligen på den grund, att han ej förmådde uppehålla en drägli disciplin. I samtliga reglementen är det vederbörande lärare eller lärarinna tillåtet att vid svårare fall använda kroppsaga; men då hemmens uppfostran synes i regel hafva afsagt sig bruket af detta medel, äfven under barnets spädare ålder, har skolaga opinionen hårdt emot sig och förandleder ofta klagomål m. m., äfven om den användts med fullt fog och med lugn besinning. Om härtill lägges inflytande af tidsandan, som synes rigtad mot all auktoritet och lydnad, så är lärarnes och i synnerhet den i aflägsna bygder arbetande lärarinnans lott äfven i fråga om skoltukten alldeles icke afundsvärd.

Ur Berättelser om Folkskolorna i Riket för åren 1887-1892., (1894).