Skola på Strindbergs tid

Vid sju års ålder insatt vid ett av statens större läroverk var det första som förvånade den unge abc-darien en tabula nigra med åtskilliga namn under tre rubriker: sero, absentes och strepentes. Som en custos och en observator, liktorer med rottingsfascer, bemyndigade med bestraffningsrätt utan dom och rannsakning, strängeligen undertryckte allt prat, måste erfarenheten först tolka de besynnerliga orden på den svarta tavlan. När läraren inträdde, fingo alla, som stodo under »strepentes», smaka rottingen, de under »sero» fingo ovett eller rotting, och »absentes», ja — — de voro frånvarande. Därpå började lektionen.

ur Samlade skrifter av August Strindberg 4. Kulturhistoriska studier, s. 251.