Praktisk lärobok i engelska

But I must not spoil him, for a spoilt child always wants to have its own way, and is disliked by other people. If he is naughty he ought to be caned (birched). »Spare the rod and spoil the child!» When children are naughty you say to them, »behave yourselves» or »stop that».

Bet ai m’ast nåt sp’åil him, får ĕ sp’åilt tsj’aild ’åhlwiz wants tĕ hĕv its ’åon w’ei, ĕnd iz disl’aikt bai ’adhĕ p’ihpl. If hi iz n’åhti hi ’åht té bi k’eind (b’öhtsjt). »Sp’äĕ dhĕ r’åd ĕn sp’åil dhĕ tsj’aild.» Wen tsj’ildrĕn a n’åhti jo s’ei tĕ dhĕm, bih’eiv jås’elvz åh, st’åp dh’ät!

Men jag får inte skämma bort honom, för ett bortskämt barn vill alltid ha sin vilja fråm [ha sin egen väg] och blir [är] illa omtyckt av andra människor. Om han är stygg, bör han få smaka rottingen (riset) [bli slagen med rotting, bli risad]. Böj vidjan medan den är grön, så blir den både fager och skön [spara riset, så skämmer du bort barnet]! Då barn äro odygdiga, säger man till dem: »Uppför er ordentligt» eller: »Låt bli det där!»

ur Lärobok i engelska för högre folkskolor, prakt. ungdomsskolor och studiecirklar samt för självstudium, s. 30, 31, 89