Aga vid Kungl. Krigsakademien på Karlbergs slott 1798-1812

Nr 105 Fredrik Thomas Adlercreutz ”oanständiga uttryck mot Classofficeren och som han var en af de förut utmärkte i classen afstraffad med Risbastuga enl löfte, för slagsmål”

Nr 22 Otto Anckarsvärd ”I anseende till flera föröfvade oordentligheter hvarom Gouvernouren erhållit kunskap, blef afstraffad med karbas” (22 october 1809)

Nr 5 Carl Wilhelm Braun ”Haft likaledes rum olofvandes på Eklund i sälskap med Platen Cronacker och Pauli där de plägat samqväm spelt rökt och så vidare (flyttad i svåra arresten för åfvannämnde fel och afstraffad med en risbastu samt därefter entledigad fr. arresten)”

Nr 117 Gustaf Adolf Brummer ”afstraffad med Risbastu för tilnämndt tilgrep af pengar hos Baron Carl Sjöblad här på slottet, 7 dagar för sönderslagna fönsterrutor af ilska och odygd. Gjorde det samma under det han satt inne, och fick derföre på Gouvernörens befallning en duktig risbastu, hvarefter han befriades från Correctionsrummet, affstraffad med en dugtig risbastu, För utmärkt försumelse och ilska”

Nr Carl Gustaf Carlheim-Gyllenskiöld ”afstraffad med en Ris bastu för det han med vilja kastadt snöbollar på Lieutnant Malmberg”

Nr 118 Nils Julius Cronacker ”qvarsittande [i korrektionsrummet] för det han olofvande med Pauli Platen och Braun haft rum på Eklund där de rökt m.m. äfven hade Cronacker förled Uggla at taga silfver skedar hos arnanders hjelpt Braun at sönderbryta dem han tagit hos Åkerman sjelf tagit Boutillen och förr til Eklund (flyttad svår 20/1), på anledning af hafva våldfördt sin kappa genom en hagelsvärm för att få den kasserad, … afstraffad med en duktig risbastu för [detta]”

Nr 90 Johan Jacob De Geer ”Narrat Horn, at svära – och under det at de Geer satt i Correctionsrummet försummade med flit at gå i Lectionerne då han därom tilsades. Hvarpå Gouvernören befalt at han skulle afstraffas med en Risbastu, hvilket värkstäldes, och blef han sedan befriad från Correctionsrummet”

Nr 47 Joachim Carl von Düben ”I Correctionsrummet 6½ dag. För näsvishet mot Dansmästaren och olydnad under Lection. Under den tid han sutit i correction för detta fel, hade han 2ne gånger tagit mat i sina fickor från borden och oaktadt varning och förmaning äfven den 3ne hvarföre han slutligen fick en risbastu och befriades därpå corretionsrummet.” (30 maj 1798)

Nr 54 Henric Jakob (Johan) von Düben ”afstraffad med risbastu, för utmärkt försumelse och trilska” (6 augusti 1797)

Nr 7 Fredrik Wilhelm von Ehrenheim [2 ggr] ”sturskhet och näsvishet mot Lt Moberg”, ”Sturskhet oh näsvishet uti Classen oaktadt Gouvernören sjelf … därstädes varnat honom”

Nr 108 Berndt Johan af Forselles ”Visat sig högst stursk under Lection för Lektor Moberg både med åthäfvor och ord de förre til och med hotade. Insatt i K:s rummet och följande dag flyttad i svår arrest. På eftermidd. afstraffad med en duktig risbastu och arresten entledigad. Fått derpå ytterligare förmaningar af Guvernören.” (20 februari 1804)

Nr 3 Axel Love Hjerta [2 ggr] ”Afstraffad med Risbastu. Pissat i körkan under det han satt i Corr:s rummet.” (3 september 1800) ”afstraffad med en Risbastu. Öppnadt Cad 44 Liljenstolpes skrin, derifrån borttagit en Linial, låtit borthyfla märket. kastadt Låset til skrinet bort. Bekänt med det samma, at han gifvit en af bortkomna och rapporterade halsdukar åt en tiggare at han öppnadt Cad. Wredes skrin, därutur borttagit pennor; bortkastat låset; Gömt Vredes Pennor i Rosenmüllers skrin. Undangömt sin egen skrin nyckel i fodret på kappan. nyttjat en pistol unga Rosenschütz tilhörig och dölgdd den undan vid sjukhusets vidbod, derifrån den förkommit; at han brukat visitera kamraternas skrin och taga därutur saker han kunnat behöfva; at han för 3ne månader sedan tagit et Silfverhalsdukspenna från Gyllenkrock det han velat sälja åt Vaktmästaren; at han varit i staden utan permission. At han dessutom säger sig hafva hittadt i 1a Classen en halsduk; hvilken tilhört Hofmästaren; den han velat gifva sjukhusvaktarne Eksåsom belöning för gord tjenst.” (19 oktober 1800)

Nr 12 Joseph Hjerta ”2 dagar [i korrektionsrummet] och sedan afstraffad med Risbastu för att flere gr: oloflig hafva tagit judas[den som förestod köket] trädfrugter.” (28 agusti 1801)

Nr 50 Ludvig Bartholomæus Hjulhammar ”corr rummet 1 dag och afstraffad med dugtig Risbadstuga för ett högst oskickligt uppförande i classen med kamrater och Lärare”

Nr 15 Pehr Gustaf Holm ”Fått Risbastu för det han skrifvit ovett på Taflan i klassen om Lt Lithander” (22 januari 1806)

Nr 117 Salomon Claës Jegersköld [6 ggr] ”I K.r. 1 dag och dessutom afstraffad med Risbastu för odygd i klassen under Lektion och ingen uppmärksamhet oaktadt ofta förnyade påminnelser.” (14 november 1804) ”[I korrektionsrummet] 1 dag för sturskhet emot Lt Lithander under Lektion – afstraffad med Risbastu och sedan fri för åfvanstående.” (12 april 1805) ”[I korrektionsrummet] ½ dag och afstraffad med en Risbastu för det han genast ånyo tuggade Tobak i klassen sedan han nyss förut derföre sutit i korr.rumet.” (22 oktober 1805) ”I Korr.rummet 1¼ dagar för oanständigt uppförande under Lektion och olydnad af Lektor Moberg insatt. Afstraffad med en duktig risbastu och sedan befriad korrektions rummet.” (26 november 1805) ”Afstraffad med Risbastuga för visad sturskhet och näsvishet mot Class-officerarne och afsjungande av otidig visa om de andra officerarna.” (26 november 1806) ”I anledning af gårdagshändelsen strängeligen tilltalad af Gouverneuren – sedermera afstraffad i class-camraternes närvaro med en duktig risbastu.” (7 juli 1807)

Nr 80 Baltzar Nils Adolph von Krusenstjerna ”Enl Gouverneurens skriftlig ordres afstraffad med en dugtig Risbastu för dess ständigt fortfarande odygder och sturskhet och befriad arresten”

Nr 4 Otto Fredric Kuylenstjerna [2 ggr] ”för åfvanstående fel [sen ankomst, osanning, svordom, slagit Lybecker] afstraffad med en duktig risbastu och sedan befriad”, ”för obeständigt fortfarande af odygder samt sturskhet och olydnad mot Class Officeren afstraffad med en duktig risbastu”

Nr 3 Carl Fredric BleckertLybecker ”afstraffad d. 28 [maj 1807] med en Risbastuga för sturskhet och näsvishet mot Class-Officeren”

Nr 109 Gustaf Adolf von Mentzer [4 ggr] ”[korrektionsrummet] 1 dag och sedan afstraffad med en dugtig Risbastuga för det han flere ggr olofligen tagit träd och jordfrugter vid Ingenting etc.” (28 augusti 1801) ”gått genom fönstret ut ifrån Lind. arrest, för dessa odygder och för det han olofvandes uppehållit sig i order rummet – afstraffad med en risbastu och sedan utsläpt” (30 juli 1803) ”afstraffad med en dugtig risbastu, för det han slagit Logements uppassare och för det denne klagade blef han ytterligare och värre slagen af kadetten” (21 april 1804) ”I korr. rummet 7 dagar gått olofvandes i et skräprum genom fönstret i sälskap med Roug och flere för at röka m.m. Befriad sedan han i Guvernörens och Majorens närvaro blifvit duktigt pryglad med en käpp af dess Morbror Baron Lilja, och ytterligare förmanad med hotet at entledigas från akademien om han ej ändrar uppförande.” (20 september 1804)

Nr 114 Adolf Fredrik Qvillén ”setat ½ dag i Corr:s rummet och afstraffad med en risbastu för olydnad vid matbordet där han ej aflade Surtouen”

Nr 1 Gustaf Adolf Raab ”I svår arrest 1 dag och afstraffad med Risbadstuga – Var fått dömd till denna husaga för olofligt tagen, och då han den skulle undergå, fick han tillfälle att under en förgifven angelägenhets förättande komma undan d: 22 f.m. sprang till staden; och blef ärtappad d. 23 f.m: rymde å nyo, men blef åter ärtappad och hitförd Em i svåra arresten insatt_ Lofvade högtidligen Bot och bättring.” (24 augusti 1801)

Nr 2 Carl Edvard Abraham Reuterskjöld ”afstraffad med risbastu för det Han olofvandes varit til Staden äfven för Lättia, sturskhet och lögn”

Nr 101 Otto Reinhold Ridderhjerta ”ett par gr varit olofligen i Trädgården och tagit jord och trädfrugter”

Nr 11 Carl Wilhelm Uggla ”Afstraffad med en Risbastu för det han låtit förleda sig af Braun och Cederström at hafva en klubb ihop på Eklund, hvarandes han vidare blifvit af dem öfvertalad at olofvandes taga 2ne Desert skedar af silfver hos sin morbror Arnander som skulle användas til pipbeslag. Skedarne blefvo fundne och återstäld ägaren”

Nr 9 Göran Wilhelm (Georg Wilhelm) Uggla ”Afstraffad med Risbastu för det han på et ganska utmärkt sätt krånglat med en klocka och vid förhöret visatsig inbunden och osannfärdig i högsta grad”

Nr 78 Knut Widolfer von Walden ”I correct rum 2 dag och slul afstraffad med Risbastu för att flere gr hafva tagit olofl. jord och trädfrugter med 12 Hjerta”

Krigsarkivet, 2192b, Kungl. Krigsskolan, Stabsavdelningen med skolexpeditionen, DIX, Vol 1, Straffregister 1798-1800; Vol 2, Straffregister 1800-1812.