LUCKA 23: Mer långläsning!

Under 1800-talet fanns många tidskrifter för unga pojkar. Ett återkommande tema var skolhistorier och smisk i skolan. I länken här nedan beskrivs några sådana med både illustrationer och utdrag ur novellerna.

Klicka här för att komma till blogginlägget!

käppenBilden är hämtad från ovanstående länk!

Notis: När lärarinnan fick rätt

Skolaga hade en lärarinna i Gäfle tilldelat en gosse för visadt uppenbart trots. På angifvelse af gossens moder hade stadsfiskalen instämt lärarinnan inför rådhusrätten under påstående, att hon genom att slå gossen vid högra örat öfvat sådant våld, hvaraf kroppsskada kunnat uppstå. Läkareintyg visade, att gossen fått sin högra trumhinna skadad. Svaranden bestred kärandens påstående. Hon erkände, att hon med flata handen slagit gossen i hufvudet och tagit honom i vänstra örat, samt förmodade, att gossen under lek och bråk med kamraterna kunnat tillfogas den nämda skadan. I afkunnadt utslag har rådhusrätten förklarat lärarinnan hafva varit i sin lagliga rätt att tilldela gossen agan, och då icke mot hennes bestridande blifvit ådagalagdt, att hon verkställt agan på sådant sätt, att gossens hörsel däraf minskats eller större skada följt, blef hon i målet frikänd. Lärarinnans ersättningsanspråk blefvo emellertid ogillade.

ur Svensk läraretidning, nr 49, (519), 9 december 1891.

Svensk läraretidning

När agan var en naturlig del av skolans vardag

1. Huru kunna skolan och hemmet bäst understödja hvarandra i uppfostringsarbetet? Inledaren, skolläraren N. J. Lundell i Bie, framhöll från hemmets sida: aktning och förtroende för skolan, läggandet af god grund för skolans arbete, ordentlig skolgång, hjälp med hemuppgifterna, uppmaning till flit, ordning och uppmärksamhet, respekt för skoltukt och nödig skolaga, inplantande hos barnen af aktning för läraren samt att föräldrar och målsmän genom besök i skolan noggrant följde barnen och undervisningen. Från skolans och lärarens sida fordrades: godt föredöme, god och grundlig undervisning, besök i hemmen, anordnande af föräldramöten, kärleksfull behandling af samt bön för barnen.

ur Svensk läraretidning, nr 46, (516), 18 november 1891.
Svensk läraretidning