Lucka 20: Spänna kyrka

Bild

Lucka 20: Spänna kyrka

Om faran af att utdela örfilar

Om faran af att utdela örfilar påminnes man ånyo. Enligt Sm. All. har en lärare i Jönköping under förra vårterminen gifvit en skolgosse en så kraftig örfil, att ena öron-hinnan spräckts med den sorgliga påföljd, att gossen för all framtid förlorar hörseln på detta öra. Läraren i fråga har hos allmänna åklagaren blifvit anmäld för misshandel.

ur Svensk Läraretidning / 15:e årg. 1896 / s. 434.

En självsvåldig smed

En morsk man finnes i staden Skanör. Han är till yrket smed. Häromdagen kom han i arbetsdräkt rusande in i skolsalen under pågående lektion, grep tag i en gosse och sökte rycka honom ned af bänken, men då detta ej gick, tog han fram en rotting, som han hade haft gömd under kläderna, och började slå gossen. Det är ej första gången som denne smed stört friden i skolan och på barnens lekplats samt på allt sätt sökt undergräfva barnens respekt för läraren: det behöfs blott att hans egenkärälsklige ättelägg går hem och klagar med eller utan skäl. Vederbörande skolrådsordförande kan ej påräkna stöd af stadens myndigheter, och skolrådet vill ej åtala fridstöraren. De, som makten hafva i det lilla samhället, äro afvogt stämda mot skolan samt vilja intet göra för förbättring af lärarnes löner, ja, ej ens för beredande af nödiga lärosalar. Det är också betecknande för ställningar och förhållanden, att då skolrådet hade sammanträde om saken, kom smeden tillstädes och – grälade på dess medlemmar!

ur Svensk Läraretidning / 21:a årg. 1902 / s. 894.

Hårdt agad af en skolrådsledamot

Hårdt agad af en skolrådsledamot blef förliden höst en tolfårig skolgosse, tillhörande en församling i närheten af hufvudstaden. Gossen i fråga, som varit hemma några dagar för potatisplockningen, blef af lärarinnan tilltalad för skolkning. Anhållan om ledighet för gossen hade af fadern sändts till skolan men troligen ej blifvit riktigt framförd. Lärarinnan anhöll vid gossens återkomst hos en skolrådsledamot om hjälp att aga gossen. Detta utförde han så, att han utan föregående ransakning tilldelade gossen örfilar och 13 slag med rotting. Efter detta kunde gossen ej besöka skolan på en hel vecka. Nyligen har häri för reumatisk feber varit intagen på sjukhus i 6 veckor. Skolrådets ordförande har med anledning af det skedda gifvit både lärarinnan och skolrådsledamoten allvarliga föreställningar, meddelar D. N.

ur Svensk Läraretidning / 14:e årg. 1895 / s. 229.