Om agans problem

Likaledes vitsordar denne rektors styrelse riktigheten af satsen, att prygelregementet alstrar ögontjänare, hvilkas okynne tyglas endast af fruktan för straff, och som just därför också frambryter under en så mycket vildare form, när tuktomästaren vänder ryggen till eller de för tillfället och endast i yttre måtto kufvade andarna tro sig ej behöfva frukta någon efterräkning. Så var också förhållandet vid det läroverk, som styrdes af denna järnhand, ty endast undantagsvis torde man väl kunna påträffa motstycken till de upptåg, som dessa under rektors färla så strängt hållna lärjungar anställde, så snart de vid läroverket påträffade en lärare, som var mera efterlåten eller som ej förstod konsten att »tukta med skorpioner».

ur Oscar Svahn, Våra öfversittare: ungdomsminnen och läroverksstudier. 2 : Jämte förslag till en genomgripande läroverksreform, Stockholm, 1899, s. 23.

Våra öfversittare

Sånger till risets lov

Såsom dagg och måttlig fukt

liva blomsterknoppen,

fruktan och en lagom tukt

pigga råa kroppen.

 

Som med piskan ok och töm

stut av bonden tämjes,

pilt av ris och färla öm

bäst med boken sämjes.

Ur Vår skolans historia Del I, Natan Beckman, (1926) s.263.

Om skolagans betydelse i skolans historia

Var och en i sin stad bör vara en skol- och lärdomshistorisk forskare och samlare som inte låter ett enda tillfälle gå sig ur händerna. Vi ska minnas att varje tegelsten, pekpinne och färla i ett skolhus varit vittne och behjälpliga till det svenska släktets frammarsch till dess nuvarande andliga och sedliga halt samt att varje rad i en skolbok, varje sida i en examenskatalog bör bevaras och komma forskningen till godo. Bror Rudolf Hall Undervisningshistoriska önskemål: räddnings-, upptecknings-, forsknings- och undervisningsuppgifter (Stockholm: Föreningen för svensk undervisningshistoria 1948), s. 55.