Om agans problem

Likaledes vitsordar denne rektors styrelse riktigheten af satsen, att prygelregementet alstrar ögontjänare, hvilkas okynne tyglas endast af fruktan för straff, och som just därför också frambryter under en så mycket vildare form, när tuktomästaren vänder ryggen till eller de för tillfället och endast i yttre måtto kufvade andarna tro sig ej behöfva frukta någon efterräkning. Så var också förhållandet vid det läroverk, som styrdes af denna järnhand, ty endast undantagsvis torde man väl kunna påträffa motstycken till de upptåg, som dessa under rektors färla så strängt hållna lärjungar anställde, så snart de vid läroverket påträffade en lärare, som var mera efterlåten eller som ej förstod konsten att »tukta med skorpioner».

ur Oscar Svahn, Våra öfversittare: ungdomsminnen och läroverksstudier. 2 : Jämte förslag till en genomgripande läroverksreform, Stockholm, 1899, s. 23.

Våra öfversittare

En oduglig lärare

Skolläraren, som var alldeles oduglig som lärare — ej minst på grund av okunnighet — förstörde största delen av timmarna med resultatlöst hårdragande och pryglande, medan vi andra övade oss att lipa, det vill säga att göra respektlösa grimaser av mycket underskattande valör åt den hatade läraren bakom hans rygg.

ur Albert Engströms Läsebok för svenska folket