Om gränsen för Lärmors rätt att aga

Under lärotiden stå barnen under Lärmors uppseende, således upphör all aga af föräldrarne för de fel, som utom skolan barnen begå, hvilka föräldrarne icke böra dölja utan alltid vara pligtige att anmäla dem hos Lärmor som i slike fall på ett eller annat sätt rättar barnens förhållanden. Barnens ovanor, dolska huglöshet, ohöflighet, skälmstycken, rättas alltid först med förmaningar, sedan skamstraff och sist med skolriset. Men ej må Lärmor nyttja vid sine bestraffningar, käpp eller spö eller hvad annat som kunde skada barnens späda lemmar. Förstår Lärmor att först förvärfva sig barnens kärlek och aktning, hoppas man att agan ej mycket skall behöfvas.

 

ur R. Cederlund (red.), Folkundervisning med lärda, etiska och praktiska inslag: urkunder och historik rörande Garpenberg, Levede, Strömsholm, Tådene, V. Vingåker, Västerhaninge och Västerljung, Lund 1924, s. 158.