Ett axplock från excerpterna (Sundsvallsregionen)

Tynderö 1870: läste upp protokoll över anklagelser som rör undervisningen: berättat att sonen Olof Jonas, att han en dag på nya året gått förbi skolan, då Östmans sönder Esbjörn och Johan stått på skolbron, spottat mot honom o farit ut i otidigheter, då Olof Jonas svarade dem ”alltid ska ni skälla som småhundrar, då folk får förbi”. Då olof ngn dag senare i ngn angelägenhet besökte skolan, hade Östman varit honom till åter på landsvägen o slagit honom, sägande ”det ska du få för det du kalla folk bandhundar. Östman förklarade att det var osanning

Tynderö 1870: Lars Peter berättade, att undervisningen o tillsynen över barnen ofta voro överlämnad åt Esbjörn och johan, medan lärarna själv satt uppe på vinden, sysselsatt med ?, att en dag då xx kommit in i läsrummet, Johan gått mellan bänkarne och slagit barnen med ett vedträ, och en annan gång hade han sett honom slå dem med en linial. Magdalena berättar också att Esbjörn o Johan skött skolan, medan läraren satt på vinden. på fråga huruvida vittnet var säkert förevisad härom, sade vittnet: jag var flere gånger in i lärorummet och såg det.

Tynderö 1870: Berättelse om att Johan slagit en dotter med en klockkedja med den påföljd att hennes ena öga vore i fara att fördärvas. IMG 209: därför förklarar man till slut läraren från sin tjänst skild

Timrå 1875: Som småskollärarinna ehuru Lundmark dels genom att på olämpligt sätt aga barnen och dels genom att under läsetimmarne i skolan sysselsätta sig med arbete för egen räkning syntes hava förbrukat sig föräldrarnas förtroende beslöt att för nästa läseår annan lärarinna i hennes ställe skulla anskaffas, varom sagde lrarinna genom protokollsutdrag vederbörligen underrättas

Attmar 1890: Då det kommit till skolrådets kännedom att lärarinnan Jenny E skall dels under lärotimmarna sysselsätta sig med eget handarbete och i stället använda mera försigkomna barn som monitörer för de mindres undervisning, dels och använda kroppsliga aga i skolan, så ville skolrådet uppdraga åt sin ordf att söka taga reda på sanna förhålande härvid, och om så är fallet varna henne

Hässjö 1896: Då torparen Sjöberg i Stafvre tagit 2 sina barn från skolan i Fjäl med anledning av att det ena barn, en gosse vid namn Erik 10 år, erhållit en lindrig aga av skolans lärare för att han kastat sten på en förbiåkande person, utsåg skolrådet kyrkoherden Widell att i förening med Herrar x o Y tillhålla barnen föräldrar att ånyo sätta sina barn i skolan.